Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Čtení, to je zábava | 24. 10. 2019 od 20:00

Na dubnový webinář k matematické gramotnosti navazuje webinář s tématem čtenářské gramotnosti. Jovanka Rybová a Tomáš Koten si pro nás připravili množství praktických námětů a příkladů z praxe. NÁHRADNÍ TERMÍN Celý příspěvek »


Nej… z měsíce září

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc září.

To nejzajímavější z modulu Články

Motivace budoucích učitelů při výběru učitelského povolání, autor: Lucie Zormanová

Příspěvek přináší výsledky z vlastního výzkumného šetření autorky. Výzkumné šetření se zaměřilo na zmapování hlavních motivů budoucích učitelů pro výběr učitelského povolání. Výzkum si kladl za cíl na základě kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů retrospektivně zmapovat motivační faktory učitelů při výběru povolání.

Digitální stopa učitele – díl 1.: osobní web, autor: Jaroslav Mašek

Seriál se zaměřuje na různé oblasti online světa a ukazuje, kde, jak a proč je dobré (nejen) pro učitele vytvářet digitální stopy. První díl se věnuje osobní stránce.

Znalosti a schopnosti. Část I: Znalosti (knowledge), autor: Jaroslav Vávra

České školy čeká revize rámcových vzdělávacích programů. České geografické vzdělávání se prezentovalo první publikací Koncepce geografického vzdělávání (2017). Její recenzi může čtenář najít na tomto portálu (Vávra 2019). Jak se mění geografické vzdělávání v anglicky mluvících zemích? Jaké koncepty se tam uplatňují? Na tyto otázky se autor snaží odpovědět v následujícím textu.

Fyzika a environmentální výchova 1 – energie a doprava, autor: Zdeněk Hromádka

Článek pojednává o způsobu, jakým lze začlenit položku „doprava a životní prostředí“ z tematického okruhu „lidské aktivity a problémy životního prostředí“ průřezového tématu Environmentální výchova do vyučování fyziky. V úvodu článku autor ve stručnosti seznamuje čtenáře s pojetím pojmu energie na základní škole a následně přechází k pojetí energie jako pojmu nezbytného pro pochopení fungování moderní civilizace. V textu se autor v souvislosti s problematikou neobnovitelných zdrojů zaměřuje na dopravu a nabízí možnost, jak uchopit obsah tohoto tématu ve vyučování fyziky na základní škole.

Hodnocení žáků, individualizace v hodnocení učitelem, autor: Mgr. Lada Flachsová

Hodnocení vypovídá o míře osvojení učiva či o úspěšnosti dané aktivity, poskytuje nám objektivní zpětnou vazbu o znalostech, dovednostech žáků. Prochází určitým systematickým vývojem.

ABC Animals, autor: Veronika Lorgerová

Tuto lekci jsem napsala pro děti v MŠ, ale dá se přizpůsobit také dětem v mladším školním věku. Zaměřila jsem se na abecedu, kterou děti naučím pomocí zvířátek. Při učení či opakování abecedy si jistě osvojí i nová anglická slovíčka – zvířat. Lekce by měla být co nejvíce hravá, a je na vyučujícím, zda povede celou hodinu v angličtině, či pouze začátky cvičení.

Možný způsob ověření znalostí (nejen) v regionálním zeměpise „sloupečkovou přiřazovací metodou“, autor: Kamil Bujárek

V níže uvedeném textu je navržena technika, jak smysluplně ověřit znalosti žáků způsobem s přidanou hodnotou v podobě zopakování a upevnění důležitých generalizací, tvrzení, faktů přímo při kontrolním testu. Lze variovat konkrétní přístup k testování (diktátem, opisováním z prezentace i digitální formou). Jde o zpestření desetiminutovek klasického typu. Nabízí se i variantní zadání s ohledem na integrované i nadané žáky. Je to i způsob, který rozvíjí tak důležité dovednosti žáků, jako jsou kritické myšlení, digitální gramotnost i porozumění textu.

To nejzajímavější z modulu DUM

Časová pásma, autor: Mgr. Václav Duffek, Mgr. Markéta Pluháčková, Ph.D., RNDr. Václav Stacke, Ph.D.

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu geografie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s tématem Časová pásma, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou.

Čtení s porozuměním – Podzim je tu, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál obsahuje text, který se týká podzimu, a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.

ASCII tabulka 7bitová (interaktivní webová stránka), autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka ukazuje souvislost mezi hodnotou bajtu v paměti počítače a reprezentovaného znaku. Kromě zobrazení dolní poloviny ASCII tabulky umožňuje interaktivně nastavit jednotlivé bity a tím určit příslušný znak. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Udržitelný rozvoj, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro aktivní práci. Přílohou je pracovní list.

Portugalština – frazémy s názvy částí lidského těla, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Doplňkový učební materiál, který se zaměřuje na frazémy s názvy částí lidského těla v brazilské portugalštině, na jejich vysvětlení a procvičení užití.

Kytovci, autor: Mgr. Jarmila Hájková

Prezentace seznamující se základními znaky a druhy kytovců.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Asistent pedagoga v MŠ – podpora dítěte v MŠ, stimulace rozvoje

Konkrétní metodické návody k podpoře socializace dítěte v prostředí mateřské školy a kvalitní spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga představuje Mgr. Helena Kumperová.

Škola bez poražených I.

Respektující komunikace je základním stavebním kamenem jakýchkoliv aktivit ve škole a nejen v ní, říká učitelka 1. stupně ZŠ a lektorka kurzu Škola bez poražených Mgr. Kateřina Vrtišková.

Komunikace rodina–škola; specifika komunikace s rodiči žáků s SVP

V rámci setkání nás zkušené lektorky Mgr. Jana Mrázková, Mgr. Hana Grohmanová a Mgr. Ivana Uhrová (dříve Petržílková) provedly specifiky komunikace na půdě školy s ohledem na vzdělávací stupeň (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ) a poukázaly na specifika komunikace s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřily se na komunikaci mezi rodinou a školou, i na dopady této komunikace na její aktéry.

I když nejsem jazykář, mohu učit metodou CLIL

PhDr. Petra Vallin, Ph.D. s námi sdílela různé přístupy, jak může učitel integrovat cizí jazyk do svého předmětu, když není v cizím jazyce aprobovaný či si zkrátka v cizojazyčných dovednostech příliš nevěří. Jejím záměrem bylo váhající učitele motivovat CLIL vyzkoušet, neboť i nedostatečná znalost jazyka u učitele může mít v konečném důsledku pozitivní důsledky.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Pom’. flickr.com: Renault 4 GTL [online]. 2018-09-19 [cit. 2019-10-16]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/pom-angers/44738870852/>.

ONLINE SETKÁNÍ: Pojetí asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 a jejich financování | 22. 10. 2019 od 9:30

JUDr. Hana Poláková, dlouholetá a zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů, nás seznámí se základními změnami právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů o prázdninách – např. nový model financování regionálního školství, dvojí pojetí asistentů pedagoga aj.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Aplikace environmentálních prvků do vzdělávací nabídky mateřské školy | 16. 10. 2019 od 20:00

Širokou škálu her a činností napříč všemi výchovami, které lze využít při práci s dětmi nejen v mateřských školách, nám představí Mgr. Michael Novotný.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy | 10. 10. 2019 od 20:00

Zkušená lektorka Helena Kumperová naváže na zářijové setkání s tématem asistenta pedagoga. Tentokrát se společně zamyslíme nad efektivitou využití pozice asistenta pedagoga s odkazem na vysokoškolské kvalifikační práce, jež se ve svém výzkumném šetření zabývaly rolí, pozicí, efektivitou a pedagogickou realitou působení asistenta pedagoga na základní škole.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Moderní karetní a deskové hry k rozvoji matematické gramotnosti | 2. 10. 2019 od 20:00

Veronika Havelková nám představí vybrané hry, které podporují matematickou gramotnost na 2. stupni ZŠ.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: I když nejsem jazykář, mohu učit metodou CLIL | 26. 9. 2019 od 20:00

Praktické ukázky pro výuku na 1. i 2. stupni ZŠ si připravila PhDr. Petra Vallin, Ph.D., metodička a lektorka školení CLIL napříč institucemi i republikou.
Celý příspěvek »


Nej… z měsíce července a srpna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc červenec a srpen.

To nejzajímavější z modulu Články

Školství v roce 2030, autor: Bořivoj Brdička

Informace o zajímavé zprávě HolonIQ Education in 2030, která používá pro předpovídání budoucnosti ty nejmodernější postupy založené na sběru obrovského množství dat umocněné umělou inteligencí.

Inspirace pro práci s dětmi s ADHD v mateřské škole, autor: Lucie Zormanová

Článek seznamuje s obtížemi dětí s ADHD, příčinami ADHD a dále popisuje obecná doporučení pro práci učitele s dětmi s ADHD. Poukazuje na důležitost řádu, rytmicity, pravidel a rituálu, udržování očního kontaktu a jemného tělesného kontaktu.

Ruta Sepetys: V šedých tónech (čtenářská dílna), autor: Marcela Svejkovská

Čtenářská dílna určená pro starší školáky (zhruba od osmé třídy/tercie) výše. Příběh šestnáctileté dívky, která se spolu se svou rodinou stane obětí Stalinem organizované likvidace litevské inteligence. Vybrané texty vybízejí k diskuzím, ke kladení otázek i dalšímu hledání odpovědí. Součástí dílny je dramatizace, kresba, živý obraz. Žáci se spolu s učitelem zamýšlejí nad tím, zda je možné si lidskou důstojnost zachovat i v takto vyhrocených situacích. A v čem všem lidé nacházejí naději.

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Karlínské obchodní akademii, autor: Mgr. Barbora Růžičková, spoluautor: Mgr. Alice Kourkzi

Karlínskou obchodní akademii navštěvuje několik desítek žáků s odlišným mateřským jazykem. Školní psycholožka Barbora Růžičková popisuje podporu, kterou jim škola nabízí.

Superhrdinové ve vaší tělocvičně, autor: Autor: Adam Cvik, spoluautor: Petr Polívka

Článek představuje možnost, jak motivovat žáky k pohybové aktivitě. Popsané činnosti využívají jako motiv zájmy žáků, jako jsou například oblíbení filmoví hrdinové komiksového světa Avengers. Cílem článku je nejen na základě zkušeností tento typ motivace popsat, ale upozornit zejména na to, že díky takovémuto pojetí vnímají žáci více smyšlený příběh, než aby se soustředili na činnosti, které vnímají často negativně. Součástí článku je i poukázáno na možná propojení s rozvojem matematické a digitální gramotnosti žáků.

Shrnutí klíčových zjištění a doporučení projektu na podporu demokracie ve školách, autor: Ondřej Horák

Tento článek uzavírá celý seriál o tom, jak podporovat demokracii ve školách. Ve stručnosti shrnuje klíčová zjištění ve vztahu k základním otázkám, kterými se projekt Pokusného ověřování občanského vzdělávání ve školách zabýval, a představuje jeho klíčová doporučení.

To nejzajímavější z modulu DUM

Cestovní ruch, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro práci s internetovými zdroji. Přílohou je pracovní list.

Portugalština – curriculum vitae, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Doplňkový učební materiál na téma „životopis“. Student se naučí slovní zásobu, která s tématem souvisí, naučí se porozumět životopisu v portugalštině a vytvořit si vlastní strukturovaný CV.

Italská gramatika X – passato prossimo x imperfektum, autor: Šimon Daníček

Materiál by měl uživateli ozřejmit rozdíl v používání časů passato prossimo a imperfektum v italštině.

Vyskládej písmena pod obrázky – 4 písmena, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 30 obrázků a pod nimi mřížku na vyskládání či vypsání písmen, ze kterých se slovo skládá.

Zdroj ilustrativních obrázků:

S, Samuel. flickr.com: Sailing Boats On The Horizon [online]. 2012-09-15 [cit. 2019-09-17]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/80901381@N04/7988070749/>.

ONLINE SETKÁNÍ: Komunikace rodina–škola; specifika komunikace s rodiči žáků s SVP | 25. 9. 2019 od 16:00

Jak docílit efektivní komunikace mezi školou a rodinou? Jaké formy k tomu lze použít a jakých zásad se držet?
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Škola bez poražených I. | 18. 9. 2019 od 20:00

Respektující komunikace je pro mě základním stavebním kamenem jakýchkoliv aktivit ve škole a nejen v ní, říká učitelka 1. stupně ZŠ a lektorka kurzu Škola bez poražených Mgr. Kateřina Vrtišková.
Celý příspěvek »