Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ONLINE SETKÁNÍ: Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání | 21. 11. 2019 od 20:00

I když děti předškolního věku ještě neučíme číst, neznamená to, že je pro nás čtenářská gramotnost tabu. Inspirovat nás k aktivitám bude Mgr. Andrea Mouchová.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Dějepisné perspektivy – historičtí aktéři včera, dnes a zítra | 20. 11. 2019 od 20:00

Zajímá vás propojení více dějepisných událostí jednotnou metodikou? Martin Vonášek si pro vás přichystal webinář o výuce dějepisu „tak trochu jinak“.
Celý příspěvek »


Nej… z měsíce října

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc říjen.

To nejzajímavější z modulu Články

Markus Zusak: Zlodějka knih (čtenářská dílna), autor: Marcela Svejkovská

Čtenářská dílna čerpá z několika ukázek z knihy Zlodějka knih. Žáky pracující ve skupinkách vede k úvahám nad statečností a nutnými (?) kompromisy. Využívá různých metod práce – diskuzi, sdílené učení, odhadování pokračování příběhu, formulování otázek, živých obrazů, psaní deníků či dopisů atp. Její délka je odvislá od tempa konkrétních žáků a také míry zájmu, který u nich dokáže probudit.

Složky školní zralosti, autor: Lucie Zormanová

Článek nabízí přehled strukturálních prvků na téma faktorů školní zralosti. Pojmem školní zralost označujeme vnitřní vývojové předpoklady, které se vztahují k funkcím závislým na zrání centrální nervové soustavy. Pro diagnostiku školní zralosti jsou určující jednotlivé oblasti. Školní zralost zahrnuje fyzickou, psychickou, sociální a emocionální zralost.

Chyby při využívání technologií ve výuce, autor: Ludmila Kovaříková

Článek popisuje několik nejdůležitějších chyb, kterých se učitelé dopouštějí při integraci technologií ve výuce.

Hybné síly litosférických desek – návrhy aktivit, autor: Václav Duffek, spoluautoři: Mgr. Markéta Pluháčková Ph.D., RNDr. Václav Stacke Ph.D.

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu geografie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Litosféra, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál překlenuje problematické chápání příčin pohybů litosférických desek. Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.

1989 – rok zlomů, autor: Bc. Pavel Žalský

Vzdělávací lekce „1989 – rok zlomů“ žákům přibližuje skrze jednoduché aktivity a skupinovou práci s historickými prameny příčiny, průběh a důsledky sametové revoluce v širším kontextu celého roku 1989.

20 základních vlastností digitální stopy učitele, autor: Jaroslav Mašek

Na digitální stopy lze nahlížet z různých pohledů. Následující článek ukazuje jeden z nich. Představuje digitální stopu učitele pomocí 20 nezbytných vlastností, které ji charakterizují.

To nejzajímavější z modulu DUM

„Banánové republiky“ v oblasti Latinské Ameriky I., autor: Petr Tišl

Pracovní list je určen jako podpora výuky regionální geografie Střední Ameriky. Pracuje s pojmem „banánové republiky“. Souslovím, které se často objevuje v médiích a proniklo i do povědomí běžných lidí. Debatu je možné uvodit četbou článku a prací s termíny v úkolu 1. Doporučuji práci ve skupinách po čtyřech. Žáci si mohou efektivně pomáhat. To platí i dále při výpočtech a tvorbě grafů. Hodinám předchází zadání domácího úkolu – žáci mají doma nebo v obchodě sehnat alespoň jednu nálepku z banánů. Na nich bývá obvykle země jejich původu. Důvod žákům nesdělujeme, abychom nesnížili efekt z této formy „badatelského vyučování“.

Čtení s porozuměním – Podzim v zahradě a sadu, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál obsahuje text, který se týká konce prázdnin, a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.

Bublinkové řazení – interaktivní webová stránka, autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka názorně zobrazuje jednotlivé kroky bublinkového řazení čísel. Zobrazí se netříděné pole a pracovní pole (na konec bude seřazeno od minima po maximum). Pro dvojici čísel v poli se určí, zda záměna proběhne či neproběhne.

Portugalština – telefonní dialogy a výrazy spojené s telefonováním, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Součástí materiálu je pracovní list zaměřený na praktické otázky spojené s telefonními dialogy a výrazy zaměřenými na telefonování v Brazílii. Obsahuje otázky, praktické dialogy, cvičení na slovní zásobu a fráze.

Z pohádky do pohádky, autor: Svatopluk Mareš

Pracovní list lze využít pro aktivity na téma pohádky. Je vhodný na skupinovou práci.

Práce s mapou, autor: Václav Duffek, spoluautoři: Mgr. Markéta Pluháčková Ph.D., RNDr. Václav Stacke Ph.D.

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu geografie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Mapa, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál překlenuje chybějící matematické kompetence žáků a přináší žákům nové dovednosti. Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Moderní karetní a deskové hry k rozvoji matematické gramotnosti 

Veronika Havelková nám představí vybrané hry, které podporují matematickou gramotnost na 2. stupni ZŠ.

Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy 

Zkušená lektorka Helena Kumperová naváže na zářijové setkání s tématem asistenta pedagoga. Tentokrát se budeme věnovat týmové spolupráci učitel a asistent.

Aplikace environmentálních prvků do vzdělávací nabídky mateřské školy 

Širokou škálu her a činností napříč všemi výchovami, které lze využít při práci s dětmi nejen v mateřských školách, nám představí Mgr. Michael Novotný.

Pojetí asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 a jejich financování 

JUDr. Hana Poláková, dlouholetá a zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů, nás seznámí se základními změnami právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů o prázdninách – např. nový model financování regionálního školství, dvojí pojetí asistentů pedagoga aj.

Čtení, to je zábava 

Na jarní online setkání k matematické gramotnosti navazuje setkání s tématem čtenářské gramotnosti. Jovanka Rybová a Tomáš Koten si pro nás připravili množství praktických námětů a příkladů z praxe.

Digitální gramotnost v předškolním vzdělávání 

Informační technologie v MŠ ano, či ne? Autorka seriálu článků Informační technologie v mateřské škole Bc. Jana Smolková se spolu s námi zamyslí nad možnostmi rozvoje digitální gramotnosti dětí předškolního věku.

Zdroj ilustrativních obrázků:

INGALLS, Logan. flickr.com: Jack O’Lantern hell [online]. 2007-11-01 [cit. 2019-11-11]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/plutor/1813827844/>.

ONLINE SETKÁNÍ: Podmínky a realizace pro vzdělávání dvouletých dětí | 11. 11. 2019 od 14:00

Zařazování dětí mladších 3 let do MŠ, denní režim v samostatné nebo ve věkově smíšené třídě za přítomnosti dětí mladších 3 let, principy práce s dětmi a význam volné hry.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce | 7. 11. 2019 od 20:00

Markéta Štěpánová a Anna Babanová nám představí novou příručku s tématem genderově citlivého přístupu k vedení výuky.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Aplikace environmentálních prvků do vzdělávací nabídky mateřské školy II | 6. 11. 2019 od 20:00

Mgr. Michael Novotný nabízí druhou část nabídky dramatických, pohybových, výtvarných a experimentálních činností s environmentální prostupností využitelných ve vzdělávací nabídce mateřské školy.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Digitální gramotnost v předškolním vzdělávání | 31. 10. 2019 od 20:00

Informační technologie v MŠ ano, či ne? Autorka seriálu článků Informační technologie v mateřské škole Bc. Jana Smolková se spolu s námi zamyslí nad možnostmi rozvoje digitální gramotnosti dětí předškolního věku.
Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Čtení, to je zábava | 24. 10. 2019 od 20:00

Na dubnový webinář k matematické gramotnosti navazuje webinář s tématem čtenářské gramotnosti. Jovanka Rybová a Tomáš Koten si pro nás připravili množství praktických námětů a příkladů z praxe. NÁHRADNÍ TERMÍN Celý příspěvek »


Nej… z měsíce září

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc září.

To nejzajímavější z modulu Články

Motivace budoucích učitelů při výběru učitelského povolání, autor: Lucie Zormanová

Příspěvek přináší výsledky z vlastního výzkumného šetření autorky. Výzkumné šetření se zaměřilo na zmapování hlavních motivů budoucích učitelů pro výběr učitelského povolání. Výzkum si kladl za cíl na základě kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů retrospektivně zmapovat motivační faktory učitelů při výběru povolání.

Digitální stopa učitele – díl 1.: osobní web, autor: Jaroslav Mašek

Seriál se zaměřuje na různé oblasti online světa a ukazuje, kde, jak a proč je dobré (nejen) pro učitele vytvářet digitální stopy. První díl se věnuje osobní stránce.

Znalosti a schopnosti. Část I: Znalosti (knowledge), autor: Jaroslav Vávra

České školy čeká revize rámcových vzdělávacích programů. České geografické vzdělávání se prezentovalo první publikací Koncepce geografického vzdělávání (2017). Její recenzi může čtenář najít na tomto portálu (Vávra 2019). Jak se mění geografické vzdělávání v anglicky mluvících zemích? Jaké koncepty se tam uplatňují? Na tyto otázky se autor snaží odpovědět v následujícím textu.

Fyzika a environmentální výchova 1 – energie a doprava, autor: Zdeněk Hromádka

Článek pojednává o způsobu, jakým lze začlenit položku „doprava a životní prostředí“ z tematického okruhu „lidské aktivity a problémy životního prostředí“ průřezového tématu Environmentální výchova do vyučování fyziky. V úvodu článku autor ve stručnosti seznamuje čtenáře s pojetím pojmu energie na základní škole a následně přechází k pojetí energie jako pojmu nezbytného pro pochopení fungování moderní civilizace. V textu se autor v souvislosti s problematikou neobnovitelných zdrojů zaměřuje na dopravu a nabízí možnost, jak uchopit obsah tohoto tématu ve vyučování fyziky na základní škole.

Hodnocení žáků, individualizace v hodnocení učitelem, autor: Mgr. Lada Flachsová

Hodnocení vypovídá o míře osvojení učiva či o úspěšnosti dané aktivity, poskytuje nám objektivní zpětnou vazbu o znalostech, dovednostech žáků. Prochází určitým systematickým vývojem.

ABC Animals, autor: Veronika Lorgerová

Tuto lekci jsem napsala pro děti v MŠ, ale dá se přizpůsobit také dětem v mladším školním věku. Zaměřila jsem se na abecedu, kterou děti naučím pomocí zvířátek. Při učení či opakování abecedy si jistě osvojí i nová anglická slovíčka – zvířat. Lekce by měla být co nejvíce hravá, a je na vyučujícím, zda povede celou hodinu v angličtině, či pouze začátky cvičení.

Možný způsob ověření znalostí (nejen) v regionálním zeměpise „sloupečkovou přiřazovací metodou“, autor: Kamil Bujárek

V níže uvedeném textu je navržena technika, jak smysluplně ověřit znalosti žáků způsobem s přidanou hodnotou v podobě zopakování a upevnění důležitých generalizací, tvrzení, faktů přímo při kontrolním testu. Lze variovat konkrétní přístup k testování (diktátem, opisováním z prezentace i digitální formou). Jde o zpestření desetiminutovek klasického typu. Nabízí se i variantní zadání s ohledem na integrované i nadané žáky. Je to i způsob, který rozvíjí tak důležité dovednosti žáků, jako jsou kritické myšlení, digitální gramotnost i porozumění textu.

To nejzajímavější z modulu DUM

Časová pásma, autor: Mgr. Václav Duffek, Mgr. Markéta Pluháčková, Ph.D., RNDr. Václav Stacke, Ph.D.

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu geografie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s tématem Časová pásma, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou.

Čtení s porozuměním – Podzim je tu, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál obsahuje text, který se týká podzimu, a následné úkoly, které prověřují porozumění textu. Materiál je součástí ucelené řady.

ASCII tabulka 7bitová (interaktivní webová stránka), autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka ukazuje souvislost mezi hodnotou bajtu v paměti počítače a reprezentovaného znaku. Kromě zobrazení dolní poloviny ASCII tabulky umožňuje interaktivně nastavit jednotlivé bity a tím určit příslušný znak. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Udržitelný rozvoj, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace s úkoly pro aktivní práci. Přílohou je pracovní list.

Portugalština – frazémy s názvy částí lidského těla, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Doplňkový učební materiál, který se zaměřuje na frazémy s názvy částí lidského těla v brazilské portugalštině, na jejich vysvětlení a procvičení užití.

Kytovci, autor: Mgr. Jarmila Hájková

Prezentace seznamující se základními znaky a druhy kytovců.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Asistent pedagoga v MŠ – podpora dítěte v MŠ, stimulace rozvoje

Konkrétní metodické návody k podpoře socializace dítěte v prostředí mateřské školy a kvalitní spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga představuje Mgr. Helena Kumperová.

Škola bez poražených I.

Respektující komunikace je základním stavebním kamenem jakýchkoliv aktivit ve škole a nejen v ní, říká učitelka 1. stupně ZŠ a lektorka kurzu Škola bez poražených Mgr. Kateřina Vrtišková.

Komunikace rodina–škola; specifika komunikace s rodiči žáků s SVP

V rámci setkání nás zkušené lektorky Mgr. Jana Mrázková, Mgr. Hana Grohmanová a Mgr. Ivana Uhrová (dříve Petržílková) provedly specifiky komunikace na půdě školy s ohledem na vzdělávací stupeň (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ) a poukázaly na specifika komunikace s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřily se na komunikaci mezi rodinou a školou, i na dopady této komunikace na její aktéry.

I když nejsem jazykář, mohu učit metodou CLIL

PhDr. Petra Vallin, Ph.D. s námi sdílela různé přístupy, jak může učitel integrovat cizí jazyk do svého předmětu, když není v cizím jazyce aprobovaný či si zkrátka v cizojazyčných dovednostech příliš nevěří. Jejím záměrem bylo váhající učitele motivovat CLIL vyzkoušet, neboť i nedostatečná znalost jazyka u učitele může mít v konečném důsledku pozitivní důsledky.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Pom’. flickr.com: Renault 4 GTL [online]. 2018-09-19 [cit. 2019-10-16]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/pom-angers/44738870852/>.

ONLINE SETKÁNÍ: Pojetí asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 a jejich financování | 22. 10. 2019 od 9:30

JUDr. Hana Poláková, dlouholetá a zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů, nás seznámí se základními změnami právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů o prázdninách – např. nový model financování regionálního školství, dvojí pojetí asistentů pedagoga aj.
Celý příspěvek »