Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Evaluace projektu METODIKA II – 4. část

Do jaké míry byl projekt v souladu s cíli prioritní osy 4 OPVK?

Zásadním cílem Prioritní osy 4.1 je vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

Výsledné produkty Individuálního projektu METODIKA II vytvářejí jak s uvedeným cílem, tak s realizaci plánovaného záměru projektu soulad ve všech ohledech:

  1. Metodický portál RVP.cz jako klíčový výstup projektu tím, že umožňuje dynamickou a aktuální tvorbu informací, vytváří moderní – na informačních technologiích založený zdroj informací jak pro pedagogy počátečního, tak terciárního a dalšího vzdělávání
  2. Charakter Metodického portálu vytváří předpoklady pro přirozené zvládání některých klíčových kompetencí jeho uživatelů – ovládání informačních technologií, jazykové dovednosti (využitím zahraničních vstupů), kompetence pro komunikaci v diskusních fórech – to vše jako předpoklad efektivního postupu při celoživotním učení, resp. účast v jeho jednotlivých součástech
  3. Přístupnost Metodického portálu pro širokou, nejen pedagogickou veřejnost, vytváří předpoklady pro obohacení celoživotního učení nejen v úzce specializovaných, odborných oblastech, ale také v obecných záležitostech posilujících klíčové kompetence naší populace, protože uvedeným problematikám je na portále věnována náležitá pozornost
  4. Vzhledem k tomu, že portál provozuje rozsáhlé národní internetové úložiště kvalitních a garantovaných učebních materiálů do výuky s participací odborných autorů, tutorů, recenzentů, vytváří tím jak předpoklady pro kvalitu systému celoživotního učení, tak v praktické rovině zdroj pro kvalitní studijní opory v počátečním, terciárním i dalším vzdělávání
  5. Významným předpokladem efektivity jakéhokoliv systému, a tím i systému celoživotního učení, je aktivní účast jeho participantů. V tomto ohledu napomáhá Metodický portál RVP.cz významně tím, že podněcuje tvorbu vlastních příspěvků návštěvníků portálu a zároveň pro ně poskytuje odbornou oporu.
  6. Efektivita systému je podmíněna také časovými aspekty – ty jsou v případě Metodického portálu jednoznačné. Portál poskytuje oporu celoživotnímu vzdělávání prakticky neohraničené populaci s podstatně nižšími časovými nároky, než by tomu bylo v prezenčních formách vzdělávání, i když tím rozhodně nesnižujeme jejich význam pro některé obsahy celoživotního učení. [1]

ad 1. Těší nás zdůraznění aktuálnosti příspěvků. V rámci udržitelnosti se snažíme v tomto trendu i nadále pokračovat. Ukázkou mohou být informace o standardech vzdělávacích oborů ZV, Průvodce upraveným RVP ZV nebo ještě neuzavřený seriál Výběr z ESF projektů. Všechny zmíněné výstupy vznikají díky úzké spolupráci s odbornými pracovníky NÚV.

ad 2. a 5. Již od začátku projektu jsme vnímali, že aktivní zapojení uživatelů je důležité. Proto jsme podporovali (a nadále se v tom snažíme pokračovat) vzájemnou pomoc a podporu. Příkladem mohou být nejen většinou velmi rychle zodpovězené dotazy či rady v modulu Diskuze (na ukázku diskuze k tématu Začínající učitel nebo Počty dětí a učitelek v MŠ, ale třeba také aktivní tvorba pohledů a skupin v modulu Digifolio (na ukázku skupina Matematika prof. Hejného nebo skupina PLN pro čtenářskou gramotnost.

Tím, že budou (nejen) zapojení pedagogové mít možnost svého sebevzdělávání, výměny zkušeností, a celkového profesního růstu (viz předchozí body), mělo by to mít zprostředkovaný přínos také pro zkvalitnění samotné výuky žáků a to prostřednictvím zkvalitnění samotného procesu vzdělávání, jehož nositeli jsou právě učitelé a pedagogové, kteří mohou využívat nové moderní výukové postupy, metody a technologie (mnoho již vzniklo v rámci projektu – např. digitální materiály, články, moduly, e-learningové kurzy…). Své zkušenosti a příklady dobré praxe si mohou vyměňovat prostřednictvím RVP.cz, a tím výuku žáků dále zdokonalovat. Samotné nové postupy a metody výuky žáků povedou k jejich zvýšené schopnosti učit se. (Hruška a kol., s. 37)

Klady a zápory, které vyplynuly z primárního průzkumu

Zásadním poznatkem z výzkumu, který reflektuje evaluační otázku, je zjištění, že obsah Metodického portálu výrazně pomáhá rozvíjet a zdokonalovat znalosti v pedagogickém oboru a tím i zvyšovat kvalitu vzdělávání. Vyjádření „určitě ano“ a „spíše ano“ dominují v obou sledovaných skupinách, jak u registrovaných, tak u neregistrovaných uživatelů (v celém souboru se jedná o 80 %). 17 % respondentů uvedlo, že jim spíše nepomáhá, 3 % jsou toho názoru, že „určitě ne“. Nejintenzivněji pomáhá tentýž modul, který je také nejčastěji navštěvován – DUM – opět u obou skupin. [1]
Tato čísla jsou zahrnuta do infografiky, která je publikována v 1. díle tohoto seriálu.

Co na Metodickém portálu uživatelé nejvíce oceňují? Škála jejich odpovědí je široká, ale obecně se koncentruje především na tyto přínosy: aktuální informace, přehled názorů – konfrontace, náměty do výuky, nabídky vzdělávání, výměna zkušeností, informace o změnách ve školství, včetně legislativy. Zvýrazňována je v řadě odpovědí aktuální pomoc při úpravách školních vzdělávacích programů a vůbec možnost využít náměty přímo při výuce (šetření času přebíráním zkušeností a hotových námětů od jiných). [1]

Vedle pozitivních přínosů výstupů evaluovaného projektu (především Metodického portálu) jsou v odpovědích uživatelů zmiňovány i zkušenosti negativní. Například se objevují stížnosti, že materiálů je již příliš mnoho, jsou málo konkrétní nebo originální, opakují se, že některé „DUMy“ jsou vysloveně slabé (bez konkrétního uvedení). Nevyhovuje také zdlouhavé vyhledávání a způsob stahování, s tím souvisí častěji kritizovaná časová náročnost. Zmíněn je také úbytek příspěvků po ukončení projektu. [1]

Učitelé vnímali poskytované služby jako důležité a prospěšné pro praxi, oceňovali nové formy vzdělávání, osobního rozvoje a rozvoje své pedagogické činnosti (zejména digitální učební materiály a články), vítali možnost setkávání s kolegy, výměnu zkušeností, námětů a nejrůznějších materiálů, příležitost diskutovat a hledat společně možná řešení problémů. (Hruška a kol, s. 63)

Zdroje:

HRUŠKA, Lubor, a kol. HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN: ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA [online]. Ostrava: PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 24. 7. 2013 [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VK/Evaluace/Hodnoceni_ukoncenych_IPn_ZaverecnaZprava.pdf


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.