Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Integrace moderních technologií do výuky není jen doménou učitelů informatiky – příspěvek do sborníku konference Digitální škola dneška

Výsledky výzkumů nám v posledních 15 letech jasně ukazují zřetelný vliv učitelských ICT kompetencí na výukové výsledky žáků. Proto je velice důležité, aby byli učitelé schopni technologie integrovat do své každodenní praxe… [1]

B. Brdička ve svém článku ICT ve vzdělávání 2013 – nový průzkum Evropské komise [2] uvádí data ze zprávy ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools [1], kde se píše, že “36 %* našich učitelů používá technologie ve více než 25 % hodin (EU 32 %). V dostupnosti ICT žákům i učitelům přímo ve výuce jsme se s 88 % dokonce vyhoupli až na 3. místo hned za Švédsko a Dánsko (EU 69 %).”

Je 36 % učitelů používajících moderní technologie ve výuce hodně, nebo málo? Jakou formu tito učitelé volí? A je to ta nejvhodnější? Jsou zvolené nástroje integrovány do výuky se správně zvoleným cílem? Mají tito učitelé (a jejich následovníci) dostatečnou podporu pro smysluplné využívání těchto “nových” nástrojů?

Metodický portál RVP.CZ nabízí i po ukončení podpory z Evropských sociálních fondů množství inspirujících článků a materiálů, které mohou učitele vhodně nasměrovat. K dispozici jsou jednak materiály, které vznikly v rámci výstupů projektu METODIKA II, a dále materiály, které byly již publikovány jako výstupy resortního úkolu Metodický portál RVP.CZ. Obsahují i metodické náměty pro učitele-začátečníka, např. články Volně šiřitelný software: Nástroje pro řízení a dokumentování práce, Jak moderní technologie ovlivňují vzdělávání nebo Tvorba interaktivních cvičení pro každého.

Jak na Metodickém portálu vyhledat další podobné materiály? Na titulní stránce modulu Články – http://clanky.rvp.cz nabízíme jednoduché filtrování publikovaných materiálů. Stačí pouze zadat stupeň vzdělávání, resp. typ vzdělávání a následně oblast vzdělávání (viz obr. 1).

Obr. 1 – filtrování v modulu Články
Obr. 1 – Vyhledávání v modulu Články

Modul Články nabízí také zcela nové a aktuální zdroje informací pro integraci moderních technologií do výuky, jimiž se zabývá Ing. Bořivoj Brdička, který publikuje několikrát týdně články ve Spomocníkovi (viz obr. 2). Máme tak možnost nahlédnout do nejnovějších zpráv zásadních světových organizací zabývajících se ICT vzděláváním [2], zmapovat aktuální trendy využívání aplikací, programů a technologií ve světě i doma [3] nebo se nechat inspirovat novými směry v oblasti vzdělávání (se) učitelů prostřednictvím internetu [4].

Můžeme se např. dozvědět, že role učitele jako “chodící encyklopedie” začíná být téměř nemožná a že nastupují další možné role – kurátor nebo online učitel. Také máme možnost podrobně se seznámit s některými zajímavými nástroji – jejich funkcemi a možným využitím ve výuce, např. v článcích Rozšířená realita ve školství, Využití programu Scratch nebo Komiks ve vzdělávání.

Nedílnou součástí nabízeného obsahu Spomocníka na Metodickém portálu RVP.CZ jsou články upozorňující na problematiku bezpečného využívání internetu a péče o soukromí.

Obr. 2 – titulní stránka Spomocníka

Obr. 2 – titulní stránka Spomocníka

Prvotním podnětem pro integraci moderních technologií do výuky (a můžeme mít na mysli dovednost využít zdrojů z internetu nebo použít online aplikaci či program pro tvořivou práci žáků, ale zároveň pracovat v hodině s interaktivní tabulí, tablety či chytrými telefony) může být u učitele jiného předmětu než informatiky potřeba motivace žáků k aktivitě. A pokud jsou k dispozici mnohem atraktivnější nástroje než jen papír, tužka a kniha/učebnice, je nezbytné, aby měl učitel nejen povědomost o možnostech takových nástrojů, ale aby je uměl i smysluplně integrovat do výuky. Prostřednictvím moderních technologií lze žákům např. zprostředkovat “reálnou procházku” historickým Římem v hodině zeměpisu, provést jednoduchý biologický či chemický pokus s využitím virtuální laboratoře nebo získat od žáků zpětnou vazbu k tématu aktuální hodiny.

Učitel, který vyzkoušel mobil, tablet či jen online aplikaci ve výuce, a má potřebu se nejen podělit o svou zkušenost, ale dále ji vylepšovat, potřebuje svou “osobní vzdělávací síť” – komunitu kolegů, kteří s ním budou jeho zkušenost sdílet a dále ji rozvíjet. Není vždy snadné ve svém okolí nalézt kolegy “naladěné na stejnou notu”. Internet nám nabízí širokou škálu prostředí, která jsou vhodná a bezpečná pro komunikaci – jednou z nabídek může být i Metodický portál RVP.CZ a jeho moduly Diskuze nebo Digifolio.

V modulu Diskuze (viz obr. 3) je snadné vytvořit/nalézt konkrétně zaměřené diskuzní téma a využít tak možnosti komunikace online. Modul Digifolio poskytuje možnost vytvořit si veřejnou či uzavřenou skupinu, kde lze sdílet, odkazovat nebo vést konverzaci ve formě snadno ovladatelného diskuzního prostoru.

Obr. 3 – modul Diskuze

Obr. 3 – modul Diskuze

Dvěma zcela otevřenými moduly jsou Blogy a Wiki. Oba dva mohou učitelé využívat (nejen) k rozvoji svých dovedností zacházení s moderními technologiemi, ale třeba také ke spolupráci na projektech, k inspiraci pro využití některého nástroje či přístroje ve své hodině nebo třeba jen jako informaci o ostatních zajímavých metodách či postupech.

Konkrétní inspiraci můžeme najít v modulu Wiki na stránce Digital Learning Day (DLD). Již druhým rokem ji postupně zaplňuje skupina GEG Učte s námi. Shromažďuje zde základní informace o své akci, tedy Digitálním výukovém dni – o proběhlých dvou online setkáních včetně odkazů na výstupy z těchto akcí nebo pozvánku na “nový ročník”, který je naplánován na závěr listopadu 2013. A co o samotném DLD říká jedna z učitelek, která se této akce se svými žáky pravidelně účastní?

Co to je DLD? Den, kdy propagujeme používání digitálních technologií ve výuce. Žáci prezentují svoji práci s technologiemi v různých předmětech. Cílem je inspirovat ostatní a ukázat ohromnou rozmanitost využití. Protože používání technologií rozhodně nabízí mnohem více než jen použití elektronické učebnice, byť i všemi žáky ve třídě vybavené 1:1.[5]

Posledním modulem, který si představíme jako jednoho z pomocníků pro implementaci technologií do hodin, bude AudioVideo (obr. 4). Metodický portál RVP.CZ navázal na tradici projektu Kurikulum G (online diskuze k virtuálním hospitacím byly velmi kladně hodnoceny) a pořádá tzv. setkávání – online webináře vedené lidmi, kteří mohou obohatit výuku v různých oblastech. Zmiňme jen namátkou S Europassem se neztratíte, Online tipy do výuky,  Děti s dyslexií a výuka angličtiny na 2. stupni ZŠ (včetně představení programu jazyky bez bariér) nebo Jak bude vypadat výuka ve třídě budoucnosti? Všechna setkání proběhla online a uživatelé mají možnost si zpětně pustit záznam.

Obr. 4 – modul AudioVideo

Obr. 4 – modul AudioVideo

Jedním z cílů Metodického portálu RVP.CZ bylo vždy rozšiřovat znalosti pedagogické veřejnosti o moderních technologiích a vést učitele k dalšímu sebevzdělávání. Stačí nahlédnout do obsahu nabízených modulů a objevíte podnětný obsah z různých okruhů a stupňů vzdělávání. Metodický portál RVP.CZ tak nabízí i učiteli “neinformatikovi” možnost získat zkušenosti a inspiraci pro integraci moderních technologií do výuky svého předmětu.

[1] Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools. 2013. s. 89 [cit. 2013-5-25]. Dostupný z WWW: [https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf].

[2] BRDIČKA, Bořivoj. ICT ve vzdělávání 2013 – nový průzkum Evropské komise. Metodický portál: Články [online]. 28. 05. 2013, [cit. 2013-11-01]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//17547/ICT-VE-VZDELAVANI-2013-–-NOVY-PRUZKUM-EVROPSKE-KOMISE.html>. ISSN 1802-4785.

[3] BRDIČKA, Bořivoj. Má převrácená třída smysl?. Metodický portál: Články [online]. 29. 08. 2013, [cit. 2013-11-07]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17725/MA-PREVRACENA-TRIDA-SMYSL.html>. ISSN 1802-4785.

[4] NEUMAJER, Ondřej. Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů. Metodický portál: Články [online]. 30. 05. 2013, [cit. 2013-11-07]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17489/MODERNI-ON-LINE-ZPUSOBY-PROFESNIHO-ROZVOJE-UCITELU.html>. ISSN 1802-4785.

[5] ZÁRUBOVÁ, Jana. Digital Learning Day – Učte s námi. Sites.google.com, 2013. [cit. 2013-11-11]. Dostupný v WWW: <https://sites.google.com/site/uctesnami/tvorime-spolecne/digital-learning-day-1>

Článek byl připraven jako příspěvek do sborníku konference Digitální škola dneška. Více o konferenci >>

O dalších akcích Metodického portálu RVP se můžete dozvědět v pohledu modulu Digifolio >>


    hodnotili 3 uživatelé

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.