Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce listopadu

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc listopad.

To nejzajímavější z modulu Články

Devítky, na které se zapomíná, autor: prof. PhDr. Petr Čornej DrSc.

Článek připomíná významná „devítková“ výročí starších českých i obecných dějin a poukazuje na jejich přesah do současnosti.

Slavíme listopad, autor: Petr Koubek, spoluautor: Mgr. Věra Koubková Novotná

Článek reflektuje průběh a výsledky semináře, který proběhl v rámci setkání společenství praxe českého jazyka a literatury v Hranicích na Moravě 5. listopadu. Seminář si kladl za cíl diskutovat s přítomnými učiteli a učitelkami představený metodicky propojený výukový celek tematicky zaměřený na připomenutí listopadových událostí roku 1989 v Československu. Příspěvek je strukturován podle konstruktivistického pojetí didaktiky do částí evokace – uvědomění si významu informací – reflexe. Využívá zkušeností z různých MAP a dalších zdrojů, vč. on-line. Článek ukazuje, jak lze výuku na dané téma provázat a koncipovat tak, aby rozvíjela dovednosti a postoje žáků užitečné pro jejich úspěšný budoucí život (základní gramotnosti). Článek obsahuje pracovní list, který byl využit během uvedeného setkání společenství praxe.

Ženy českého disentu, autor: Marcela Svejkovská

Hodinový workshop je věnovaný deseti ženám, které jsou příkladem protikomunistické rezistence. Autorka vybrala úryvky z rozhovorů z knihy „Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent“. Studenti ve skupinkách vždy pracují se vzpomínkami dvou žen, všímají si, jak vnímaly strach, co je vedlo k podepsání Charty 77, jaké metody vůči nim uplatňovala StB atp. Značná část hodiny je vyčleněna pro diskuzi o smyslu disentu, motivaci k rezistenci a jejímu smyslu.

Blogování ve škole, autor: Ludmila Kovaříková

Článek vysvětluje, proč založit dětem ke psaní blog, nabízí různá prostředí a objasňuje jejich klady a zápory.

Vyrobím si …?, autor: Mgr. Lenka Březinová, spoluautor: PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Předkládaný text popisuje aktivitu navrženou pro žáky 3. ročníku základní školy s cílem seznámit je se slohovým útvarem popis pracovního postupu a s jeho praktickým využitím při výrobě konkrétního výrobku. Zároveň ukazuje smysluplné propojení vzdělávacího obsahu vzdělávacích oblastí Český jazyk a literatura a Člověk a svět práce, který zároveň napomáhá rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Aktivita byla realizována na větší městské škole zapojené do projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) a je předkládána jako inspirace pro vyučující z jiných základních škol.

Buňka jako město, autor: Jakub Holec, spoluautor: Pavlína Holcová

Námět na činnost žáků se zaměřuje na téma buňky a buněčných organel. V rámci aktivity žáci přirovnávají konkrétní buněčné organely podle jejich funkcí ke konkrétním částem města, které plní obdobnou funkci jako daná buněčná organela. Tím se žáci názornou a na vlastní zkušenosti založenou aktivitou seznamují s tím, jakou funkci v buňce jednotlivé organely plní a jak funguje buňka jako celek.

Sociální sítě jako učivo?, autor: Vanda Vaníčková

Článek pojednává o zapojení tematiky sociálních médií do výuky výchovy k občanství. Uvádí stručný kontext, proč by učitelé něco takového měli dělat, nabízí aktivity, kterými by mohli začít. Součástí článku je naznačení průniku mezi sociálními sítěmi, výchovou k občanství a vybranými složkami čtenářské a digitální gramotnosti. Obsah článku vychází ze zkušeností autorky z (ne)formálního vzdělávání na základní, střední i vysoké škole.

To nejzajímavější z modulu DUM

Metody rybolovu, autor: Petr Tišl

Aktivita navazující na biologickou či zeměpisnou problematiku rybolovu. Snaží se ukázat některé metody lovu a definovat, které jsou šetrnější a které nešetrné. Cílem tedy není jen informace o druzích ryb a způsobech lovu, ale také apel na odpovědné spotřebitelské chování, nebo alespoň informace o možnostech volby. Součástí je malá aktivita CLIL, rozšiřující slovní zásobu v této oblasti.

Řazení výběrem – interaktivní webová stránka, autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka názorně zobrazuje jednotlivé kroky řazení výběrem v poli čísel. Zobrazí se netříděné pole a pracovní pole (na konec bude seřazeno od minima po maximum). Po nalezení minima v nesetříděné části pole se prohodí prvky na začátku nesetříděné části pole s prvkem s minimem.

(Ja)hodování, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Žáci 4. ročníku se stanou v průběhu školního roku spoluautory projektu. Budou pracovat s textem, podle kterého napíší jednoduchý recept. Podle receptu si pak uvaří vlastní jahodový džem, který dají svým maminkám k jejich svátku. Na základě vlastní zkušenosti následně výrobu džemu popíší. V rámci projektu budou pořizovat pomocí tabletu fotodokumentaci. Z fotografií vytvoří v hodině informatiky foto recept. S tabletem budou také natáčet dvouminutová videa. V tříčlenných skupinkách z nich sestaví video recept. Ujmou se přitom role moderátora, režiséra a kameramana. Nakonec budou tvořit reklamu na svůj vyrobený jahodový džem.

Poválečný Měděnec, autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Metodika doporučená jako rozšiřující učivo do hodin dějepisu, základů společenských věd, seminářů… Pracuje s archiváliemi z let 1946 a 1947, konkrétně se zápisy schůzí Místního národního výboru v Měděnci. Tyto se stávají pro studenty čítankou mezilidských vztahů a nového společenského uspořádání ve staré hornické krušnohorské obci.

Žurnalistika: Recenze, autor: Mgr. Zdeněk Sotolář

Prezentace představuje obsah a zásady zpracování recenze na konkrétní ukázce. Materiál propojuje výuku českého jazyka a mediální výchovy. Prezentaci lze využít ve všech ročnících druhého stupně základní školy a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.

Kulturní rozmanitost – Slovensko a Slováci, autor: MgA Sevdalina Kovářová Kostadinova

V první části programu se děti seznámí se životem lidí jiných sociokulturních skupin formou zajímavé přednášky či formou otázek a odpovědí. Druhá část programu je interaktivní a má charakter kreativního workshopu, který vychází z tradic a kultury dané země. Materiál byl vytvořen v roce 2019 jako součást projektu spolku Zaedno Kamarádi.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Aplikace environmentálních prvků do vzdělávací nabídky MŠ II.

Mgr. Michael Novotný nabízí druhou část nabídky dramatických, pohybových, výtvarných a experimentálních činností s environmentální prostupností využitelných ve vzdělávací nabídce mateřské školy.

Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce – komu je příručka určena a jak s ní pracovat?

Markéta Štěpánová, Anna Babanová a Irena Smetáčková nám představí novou příručku s tématem genderově citlivého přístupu k vedení výuky.

Dějepisné perspektivy – historičtí aktéři včera, dnes a zítra

Zajímá vás propojení více dějepisných událostí jednotnou metodikou? Martin Vonášek si pro vás přichystal webinář o výuce dějepisu „tak trochu jinak“.

Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání

I když děti předškolního věku ještě neučíme číst, neznamená to, že je pro nás čtenářská gramotnost tabu. Inspirovat nás k aktivitám bude Mgr. Andrea Mouchová.

Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce – sdílení zkušeností s jednotlivými metodami z příručky

Markéta Štěpánová, Anna Babanová a Irena Smetáčková spolu s námi prolistují příručku s tématem genderově citlivého přístupu k vedení výuky a upozorní na uvedené metody – jak fungují a čím mohou být učitelům přínosné.

Mediální reflexe Jana Palacha během výročí

Jak přistupovat k naší moderní historii, aby byla výuka dějepisu zajímavá a aktuální? PhDr. Jan Bárta nás provede ukázkovým tématem.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Servidora.. Wikimedia.org: Palach Jan [online]. 2006-10-15 [cit. 2019-12-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palach_Jan.JPG>.

    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.