Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Webinář APIV A – Péče o nadání v běžné škole | 10. 11. 2020 od 17:00

Webinář bude věnován těmto tématům: význam péče o nadání, identifikace nadání, speciální vzdělávací potřeby nadaných dětí a žáků, formy práce s nadanými dětmi a žáky, nabídka subjektů, institucí a projektů podporujících nadání a nadané, kazuistiky a příklady inspirativní praxe. Lektor: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph. D.

Anotace: 

Webinář ke vzdělávacímu modulu Vzdělávání dětí, žáků nadaných je zaměřen na možnosti péče o nadání v běžné škole. Cílem webináře je obeznámit pedagogické pracovníky s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, představit možný systém podpory nadání ve vlastní škole. Pozornost bude věnována tématům: význam péče o nadání, identifikace nadání, speciální vzdělávací potřeby nadaných dětí a žáků, formy práce s nadanými dětmi a žáky, nabídka subjektů, institucí a projektů podporujících nadání a nadané, kazuistiky a příklady inspirativní praxe. Na základě získaných poznatků mohou pedagogičtí pracovníci ve své škole začít budovat systém péče o nadání.

Setkání je ZDARMA.

Lektorka:

PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph. D.

Užitečné odkazy:

Elektronické zdroje a literatura

ADÁMKOVÁ, Petra a kol. Koumák pro druháky: rozšiřující pracovní sešit pro všechny druháky, kteří chtějí vědět a přemýšlet ještě víc… Brno: Didaktis, 2016. 184 s. ISBN 978-80-7358-259-3.

ADÁMKOVÁ, Petra a kol. Koumák pro třeťáky: rozšiřující pracovní sešit pro všechny třeťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc… Brno: Didaktis, 2017. 160 s. ISBN 978-80-7358-260-9.

BAKKEN, Jeffrey P., ed., OBIAKOR, Festus E., ed. a ROTATORI, Anthony F., ed. Gifted education: current perspectives and issues. Bingley: Emerald, 2014. 237 s. Advances in special education, volume 26. ISBN 978-1-78350-741-2.

BRLICOVÁ, Věra a kol. Koumák pro čtvrťáky: rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc… Brno: Didaktis, 2018. 183 s. ISBN 978-80-7358-288-3.

BRLICOVÁ, Věra a kol. Koumák pro páťáky: rozšiřující pracovní sešit pro všechny páťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc… Brno: Didaktis, 2018. 177 s. ISBN 978-80-7358-289-0.

BRTNOVÁ ČEPIČKOVÁ, IVANA a kol. Nadání je třeba rozvíjet. Pracovní karty pro nadané žáky 1. stupně základní školy. Most: Most 2000, 2013, 565 s.

BUDÍNOVÁ, Irena. Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 200 s. ISBN 978-80-210-9215-0.

COYLE, Daniel. Tajemství talentu. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2015. 222 s. ISBN 978-80-7263-962-5.

CALÁBEK, Pavel et al. Péče o matematické talenty v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 39 s. ISBN 978-80-244-2632-7.

CAMPBELL, James R. Jak rozvíjet nadání vašich dětí. Praha: Portál, 2001. 176 s. ISBN 80-7178-516-4.

CIHELKOVÁ, Jana. Nadané dítě ve škole: náměty do výuky pro celou třídu. Praha: Portál, 2017. 124 s. ISBN 978-80-262-1248-5.

Činnosti v předškolním vzdělávání: metodické návody k činnostem v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte. Praha: Raabe, 2010. Nahlížet – nacházet. ISSN 1804-5146.

ČERMÁK, Vladimír a TURINOVÁ, Lara. Nadaní žáci na základní škole. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005. 50 s. ISBN 80-7044-715-X.

Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky: sborník anotací referátů z mezinárodního semináře: Pedagogická fakulta MU, 15. listopad 2007, Brno. Brno: MSD, 2007. 26 s. ISBN 978-80-7392-004-3.

Dokoupilová, M. Nadané děti na prvním stupni ZŠ. Brno: 2009. 120 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita.

EINSTEIN, Albert. Jak vidím svět. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1993, 144 s.

FOŘTÍK, Václav a FOŘTÍKOVÁ, Jitka. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál, 2015. 126 s. ISBN 978-80-262-0969-0.

FOŘTÍKOVÁ, Jitka et al. Se Šikulou za zvířátky, aneb, Jak zabavit nadané dítě ve věku 3 až 5 let. Praha: Portál, 2010. 68 s. ISBN 978-80-7367-761-9.

FOŘtíková, Jitka. Talent a nadání: jejich rozvoj ve volném čase. Praha: NIDM – Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2009. 96 s. ISBN 978-80-86784-75-5.

GRENAROVÁ, Renée, ed. a VÍTKOVÁ, Marie, ed. Cizojazyčná výuka a nadaný žák – Foreign language teaching and a gifted and talented pupil. Masarykova univerzita, 2010. 200 s. ISBN 978-80-210-5375-5.

HARVEY, Steve. Jednejte jako vítěz, myslete jako vítěz: jak objevit, uchopit a rozvíjet své nadání. Praha: Práh, 2016. 190 s. ISBN 978-80-7252-609-3.

HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Pět pohledů na nadání. Praha: Grada, 2011. 144 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3857-4.

HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku: škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky. Praha: Grada, 2013. 88 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5150-4.

HAVIGEROVÁ, Jana Marie a kol. Co bychom měli vědět o nadání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 45 s. ISBN 978-80-7435-092-4.

HOMOLKOVÁ, Veronika. Náměty pro přístup k nadaným žákům v běžné škole v předmětu matematika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 79 s. ISBN 978-80-244-4021-7.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Základní témata problematiky nadaných. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 72 s. ISBN 978-80-86723-25-9.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Mimořádně nadané děti ve škole a v rodině. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2010. 79 s. ISBN 978-80-7414-319-9.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. 255 s. ISBN 978-80-247-1998-6.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a předškolní věk. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. 81 s. ISBN 978-80-7414-595-7.

HUBATKA, Miloslav. Podpora nadání ve školách: trochu jiný pohled na různé modely a formy podpory nadání na českých školách: příručka pro pedagogy i rodiče. Praha: Verlag Dashöfer, 2020. 120 s. ISBN 978-80-7635-011-3.

HÜTHER, Gerald a HAUSER, Uli. Každé dítě má talent: jak rozvíjet vrozené nadání. Praha: Euromedia, 2017. 151 s. ISBN 978-80-7549-325-5.

IDENA : Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013. 50 s. ISBN 978-80-7481-009-1.

JANDA, Miroslav et al. Guiding gifted pupils and students in Czech school. Brno: Masaryk University, 2013. 131 s. ISBN 978-80-210-6557-4.

JURÁŠKOVÁ, Jana. Základy pedagogiky nadaných. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006. 131 s. ISBN 80-86856-19-4

KASLOVÁ, Michaela a kol. Nadprůměrné dítě a příprava na školní matematiku [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3156-7.

KOPÁČOVÁ, Jana et al. Matematické uvažovanie detí. Ružomberok: Verbum, 2014. 100 s. ISBN 978-80-561-0162-9.

KOVÁŘOVÁ, Renata a KLUGOVÁ, Iva. Edukace nadaných dětí a žáků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 88 s. ISBN 978-80-7368-430-3.

KOVÁŘOVÁ, Renata. Nadaný žák v kontextu doby. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. 124 s. ISBN 978-80-7464-394-1.

KRAFFT, Thomas von. Test nadání. Praha: Ikar, 2003. 135 s. ISBN 80-249-0257-5.

LAZNIBATOVÁ, Jolana. Nadané dieťa: jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: Iris, 2003. 394 s. ISBN 80-89018-53-X.

LAZNIBATOVÁ, Jolana. Nadaný žiak: na základnej, strednej a vysokej škole. Bratislava: Iris, 2012. 543 s. ISBN 978-80-89256-87-7.

MACHŮ, Eva a kol. Kvalita školy z hlediska péče o nadané žáky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 135 s. ISBN 978-80-7454-316-6.

MALINOVÁ, Dagmar. Nadání je třeba rozvíjet. Metodická příručka pro pedagogické pracovníky v rámci projektu. Most: Most 2000, 2013, 58 s.

MAŇÁK, Josef, ed., ŠVEC, Štefan, ed. a ŠVEC, Vlastimil, ed. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 134 s. ISBN 80-7315-102-2.

MERTIN, Václav, ed. a GILLERNOVÁ, Ilona, ed. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál, 2010. 247 s. ISBN 978-80-7367-627-8.

MÖNKS, F. J. a YPENBURG, Irene H. Naše dítě je velmi nadané: rukověť pro rodiče a učitele. Praha: Grada, 2002. 98 s. ISBN 80-247-0445-5.

MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada, 2015. 172 s. ISBN 978-80-247-5089-7.

MÜHLFEIT, Jan a NOVOTNÁ, Kateřina. Odemykání dětského potenciálu. Brno: Management Press, 2018. 271 s. ISBN 978-80-7261-562-9.

MÜHLFEIT, Jan a NOVOTNÁ, Kateřina. Odemykání dětského potenciálu: každé dítě je originál [zvukový záznam]. Brno: Management Press, 2019. 1 audiodisk (7 hod., 34 min., 56 sek.).

MUÑOZ, Isabel a KENT, Jane. Génius Albert Einstein. Praha: Dobrovský s.r.o., 2019. 41 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-7585-182-6.

Nadané dítě: portál pro rodiče a pedagogy, kterým záleží na rozvoji nadání a talentu jejich dětí [online]. [Znojmo]: Miloslav Hubatka [cit. 10. 11. 2020]. Dostupné z: http://www.nadanedite.cz

NATIONAL GEOGRAPHIC. 17-Year-Old Cancer Researcher Already Making an Impact. In: Youtube [online]. 8. 1. 2015 [cit. 10. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=JhiBD_WjDbA&ab_channel=NationalGeographic

NOMI screeningová metoda. [online]. [Hradec Králové]: Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje cit. 10. 11. 2020]. Dostupné z: https://sites.google.com/a/pppkhk.cz/info/dalsi-informace/informace-pro-ms/screeningova-metoda-nomi

PASCH, Marvin et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 80-7367-054-2.

PERIČ, Tomáš a kol. Identifikace sportovních talentů. Praha: Karolinum, 2010. 247 s. ISBN 978-80-246-1881-4.

PERIČ, Tomáš a BŘEZINA, Jan. Jak nalézt a rozvíjet sportovní talent: průvodce sportováním dětí pro rodiče i trenéry. Praha: Grada Publishing, 2019. 224 s. ISBN 978-80-271-0527-4.

PFEIFFER, Steven I., ed., SHAUNESSY-DEDRICK, Elizabeth, ed. a FOLEY-NICPON, Megan, ed. APA handbook of giftedness and talent. Washington, DC: American Psychological Association, 2018. 691 s. ISBN 978-1-4338-2696-2.

PORTEŠOVÁ, Šárka. Skryté nadání: psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 164 s. ISBN 978-80-210-5014-3.

PORTEŠOVÁ, Šárka. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál, 2011. 213 s. ISBN 978-80-7367-990-3.

PORTEŠOVÁ, Šárka et al. Rozumově nadaní studenti s poruchou učení: cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 140 s. ISBN 978-80-210-7520-7.

PORTEŠOVÁ, Šárka. Jak poznat nadání? In: Youtube [online]. 11. 9. 2015 [cit. 10. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=sFKOVBRSezw&feature=emb_logo&ab_channel=%C5%A0%C3%A1rkaPorte%C5%A1ov%C3%A1

PORTEŠOVÁ, Šárka a kol. 20 principů: shrnutí a doplnění pro český kontext: 20 nejdůležitějších psychologických principů pro vzdělávání tvořivých, talentovaných a nadaných žáků od mateřské po střední školu. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2019. 12 s. ISBN 978-80-7578-014-0.

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Máš nadání na hádání. Praha: Portál, 2014. 118 s. ISBN 978-80-262-0736-8.

Sborník výstupů z projektu a příkladů dobré praxe z krajů: podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2014. 101 s. ISBN 978-80-260-6815-0.

PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. 936 s. ISBN 978-80-7367-546-2.

PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.

SIAUD-FACCHIN, Jeanne. Příliš inteligentní na to být šťastný?: výjimečná inteligence – dar či prokletí? Praha: Ekopress, 2017. 227 s. ISBN 978-80-87865-34-7.

SIMISTER, C. J. Vaše chytré dítě. Brno: Computer Press, 2011. 216 s. ISBN 978-80-251-3514-3.

SOKOLOVÁ, Hana, POKORNÁ, Alena a FIŠEROVÁ, Markéta. Školní zralost a nadané dítě. Praha: Raabe, 2020. 150 s. ISBN 978-80-7496-453-4.

STEHLÍKOVÁ, Monika. Nadané dítě: jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. Praha: Grada, 2018. 158 s. ISBN 978-80-271-0512-0.

ŠENEKLOVÁ, Jitka, ed. Práce s talentovanou mládeží: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 25 –27. září 2008 v Brně – Working with Talented Youth: collection of abstracts of all lectures given at the international conference held on 25-27 Sep 2008 in Brno, Czech Republic. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2008. 239 s. ISBN 978-80-254-3376-8.

ŠIMONÍK, Oldřich, ed., ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, ed. a ŠŤÁVA, Jan, ed. Nadaní žáci – výzva pro učitele: sborník anotací referátu [sic] z mezinárodního semináře = Talented Pupils – Call Appeal for Teacher: annotations of papers from an international workshop. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 27 s. ISBN 978-80-210-5023-5.

ŠIMONÍK, Oldřich. Talent a nadání ve vzdělávání: sborník anotací referátů z mezinárodního semináře: seminář se konal 7. září 2010 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. 25 s. ISBN 978-80-210-5274-1.

ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Talent: is it really a gift? Ostrava: University of Ostrava, 2014. 202 s. ISBN 978-80-7464-683-6.

ŠVRČEK, Jaroslav. Gradované řetězce úloh v práci s matematickými talenty.Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 129 s. ISBN 978-80-244-4018-7.

Talent nezná hranic: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 21.–22. října 2010 v Praze – Talent Without Borders: collection of abstracts of all lectures given at the international conference: 21st-22nd October, 2010, Prague, Czech Republic. [Praha: Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 2010]. 144 s. ISBN 978-80-87449-04-2.

TOMLINSON, Carol A., ed. Differentiation for gifted and talented students. Thousand Oaks: Corwin Press, ©2004. xxxiv, 236 s. Essential readings in gifted education; 5. ISBN 1-4129-0430-7.

VIČAR, Michal. Sportovní talent: komplexní přístup. Praha: Grada Publishing, 2018. 288 stran. ISBN 978-80-271-0841-1.

Vrtišková Nejezchlebová, Lenka. Budiž světlo! A lék začne v těle zabíjet nádor. Mladá česká vědkyně bude svůj nápad rozvíjet v New Yorku. In: Denikn.cz [online]. 15. 7. 2019 [cit. 10. 11. 2020]. Dostupné z: https://denikn.cz/161651/budiz-svetlo-a-lek-zacne-v-tele-zabijet-nador-mlada-ceska-vedkyne-bude-svuj-napad-rozvijet-v-new-yorku/

Vyhláška č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění. [online]. 2016 [cit. 10. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/vyhl.27-2016-od_1.1.2020.pdf

Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. [online]. 2004 [cit. 10. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-c-561-2004-sb-o-predskolnim-zakladnim-strednim-vyssim

https://talentovani.cz/ 

https://www.talnet.cz/ 


 Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte 
Otvíráme 15 minut před začátkem (počet účastníků je omezen, proto přijďte včas)! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz). 
Potřebujete:

  • počítač připojený na internet,
  • bedničky nebo sluchátka (lektoři i s mikrofonem). 

Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu, hosté na ně rádi odpovědí.
Ovládání online místnosti je velice snadné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti! 
Těšíme se na vás!


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.