Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nej… z měsíce listopadu

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc listopad.

Nejvíce zobrazované články

Zápis do 1. třídy – ano, ne, jak a proč?, autor: RNDr. Hana Lišková

Článek se zabývá procesem vstupu dítěte do 1. třídy základní školy a poukazuje na některé nežádoucí momenty, které se odehrávají ve školských zařízeních, tedy v mateřské škole a na základní škole. Článek byl vytvořen za VOŠP a SPgŠ Litomyšl.

Začínající asistent pedagoga, autor: Tereza Vrbická

V textu popisuji své zkušenosti s prací asistenta pedagoga na základní škole. Tuto pracovní pozici jsem zastávala v době svého studia na pedagogické fakultě. Dnes, kdy jsem sama pedagogem, předkládám zamyšlení nad řešením některých problémů, které mne při práci asistenta pedagoga provázely.

Sledovat či nesledovat žáky online?, autor: Bořivoj Brdička

Zamyšlení nad tím, jak nasměrovat – či spíše nenasměrovat – výchovu směrem k digitálním kompetencím žáků v souvislosti s kontrolou toho, co se svými přístroji (a nejen s nimi) dělají.

Model hodnocení ve Smysluplné škole, autor: Mgr. Jan Korda

Příspěvek přináší inspirativní způsob hodnocení ve Smysluplné škole, která díky svému inkluzivnímu zaměření neustále zdokonaluje svůj systém hodnocení dětí. V článku naleznete pojmenovaná kritéria kvalitního hodnocení Smysluplné školy, podle kterých autor článku srovnává dvě nejběžnější formy hodnocení – klasifikaci a slovní hodnocení. Autor zároveň představuje novou formu hodnocení, splňující stanovená kritéria, kterou ve škole ověřují.

Nejvíce komentované články

Generace Z, autor: Bořivoj Brdička

Informace o generačním vývoji souvisejícím s využíváním technologií mladými lidmi, jenž dospěl k rozlišení dvou generací Y (tzv. síťová generace) a Z, pro níž je charakteristická soustavná přítomnost digitálních zařízení s přístupem k internetu.

Kdy už svíčka nehoří?, autor: Martin Rusek

Příspěvek je praktickým námětem do výuky chemie (a fyziky). Na jeho počátku stojí otázka podmínek hoření (především přítomnost kyslíku) a z ní vycházející předpoklad, kdy zhasne svíčka (když už není kyslík). Návod na tuto aktivitu předpokládá vybavení čidlem plynného kyslíku, dále běžným laboratorním vybavením. Žáci prostřednictvím potvrzujícího bádání si zpřesní své představy o hoření.

Učebnice anglického jazyka – zábava, nebo promarněná příležitost? Část 2., autor: Autor: Zdeněk Hromádka, spoluautor: Mgr. Jana Kubrická Ph.D.

Článek představuje druhou část textu, jehož ústředním tématem je analýza, která zjišťuje, jaké příležitosti poskytuje učebnice New English File (2005–2008) pro rozvoj vědomostí, schopností a postojů žáků v oblastech průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Tato část textu obsahuje závěry ze studie.

Nejvíce zobrazované DUMy

Česká přísloví, autor: Aneta Zemanová

Materiál obsahuje tři strany nejznámějších českých přísloví, která jsou rozdělena na dvě části ve dvou sloupcích. Vytvoří tak samostatné karty, které je vhodné například zalaminovat a následně rozstříhat. Děti poté skládají přísloví k sobě, hledají vhodné dvojice. Následuje pracovní list, vhodný pro děti 3–5 třídy. V pracovním listě si ověří znalost a porozumění přísloví.

Google Sites 8, autor: Mgr. Zuzana Jurajdová

Materiál Google Sites 8 je osmý ze série návodů, jak vytvořit web na platformě Google. Při práci s materiálem žáci navazují na předchozí materiál, naučí se vkládat gadget mapy a kalendář a upravovat zápatí. Při práci s materiálem je vhodné pracovat od první prezentace postupně dál, protože printscreeny z práce mají posloupnost jako v prezentacích (je tedy snadná kontrola výsledku a správnosti práce). Prezentace je doplněna úkoly, které žáci postupně plní, a jejich řešeními. Výsledné stránky jsou dostupné na: https://sites.google.com/site/argentinskadoga2/.

Lichá a sudá parita (interaktivní webová stránka), autor: Ing. Jitka Vlčková

Lichá a sudá parita, interaktivní webová stránka. Zobrazí tabulku s datovými bity (4-, 5-, 6-, 7-bitová čísla) a k nim paritní bit pro zabezpečení lichou a sudou paritou. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML, nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Nejlépe hodnocené DUMy

Zou willen, autor: Mgr Hana Hrochová

Pracovní list vhodný k procvičení vazby zou + willen na písni „Ik weet niet hoe“. Možné použít jako doplnění lekce 12 v učebnici Contact! nebo samostatně.

Stavba květu prakticky, autor: Petr Tišl

Pracovní list k aktivní biologické hodině zaměřené na stavbu květu. Vyžaduje od pedagoga přípravu v podobě sběru rostlinného materiálu, nebo se hodina může odehrát na známé lokalitě v terénu, kterou učitel dobře zná. V našem případě jsou pozorované druhy: a) hluchavka bílá, b) hloh obecný, c) pryskyřník prudký a d) ptačinec velkokvětý. Druhy, které jsou v květnu velmi snadno dostupné a navíc jsou v rámci svých čeledí poměrně snadno nahraditelné druhy jinými, aniž by bylo nutné materiál zásadně upravovat. Pro samotné zpracování práce není pro žáky nutné názvy květin znát a je vhodné je sdělit až při závěrečném zhodnocení hodiny. Cílem je, aby se soustředili spíše na obecnou stavbu květu. Předpokládá se, že žáci probrali kapitolu květ krytosemenných rostlin a mají představu o existenci květních vzorců. Při samotné práci je vhodné pracovat ve skupinkách po cca 3 žácích a mít k dispozici lupy.

Italská gramatika I – úvod, autor: Šimon Daníček

Úvodní kapitola více než desetidílné řady zabývající se gramatikou italštiny.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Rozvíjení digitální gramotnosti nejen v češtině

Cílem setkání bylo: Seznámit pedagogy s dokumenty, ze kterých je možné vycházet a stanovit teoretický základ pro rozvoj digitální gramotnosti; Posoudit změnu výuky českého jazyka a literatury v 21. století (pravopis, textové editory, e-knihy, audioknihy, autentické psaní, psaní poznámek…) a nově vzniklé nároky na znalosti a dovednosti učitelů (typografie, copywriting, OCR, znalost formátů e-knih…); Představit učitelům ZŠ některé z tipů na rozvoj digitální gramotnosti v různých oblastech českého jazyka (nahrávání audia, práce s Wikipedií, tvůrčí psaní na blogy, hry a hraní v češtině…); Diskutovat o možnostech jednotlivých nástrojů v různých částech hodiny; Promýšlet rozvoj vlastních digitálních kompetencí. Lektor: Mgr. Ludmila Kovaříková.

Výuka v projektech na 1. stupni ZŠ

Setkání mělo zodpovědět otázky: Jak vést žáky při plánování a realizaci projektu? Jaké výhody výuka v projektech nabízí? Jak využít projekty pro dosažení znalostních a dovednostních výstupů? Jak projekty rozvíjejí klíčové kompetence žáků? Jaká jsou při výuce v projektech rizika a jak jim v praxi předejít? Lektor: Andrea Vedralová.

Třída – od jednotlivce k třídnímu kolektivu

Setkání bylo zaměřeno na téma školní třída a postavení jedince ve školní třídě. V průběhu se seznámíme se specifičností sociální skupiny školní třída, s rolí jednotlivců v této societě a s postavením jednotlivců ve školní třídě. Budou představeny jednotlivé typy školních tříd dle vzniku a věkového složení, se stručnou charakteristikou. V neposlední řadě bude zmíněná role třídního učitele při práci s třídním kolektivem. Lektor: Mgr. Marika Kropíková.

Genderově podmíněné násilí

Cílem setkání bylo: 1. Seznámit vyučující humanitních oborů na středních školách a na druhém stupni základních škol s tématem genderově podmíněného násilí (partnerské násilí, domácí násilí, sexuální násilí, kyberšikana, homofóbní násilí ad.) a možnostmi jeho prevence; 2. Sdílet dobrou praxi komunikace tématu se studujícími – jak mluvit o násilí, jaké aktivity je možné v hodinách využít, s kým je v rámci tématu možno v případě potřeby spolupracovat; 3. Seznámit vyučující s učebními materiály k tématu z ČR i zahraničí. Lektor: Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D., Eva Bartáková.

Zdroj ilustrativních obrázků:

PETTS, James. flickr.com: Christmas tree [online]. 2014-12-23 [cit. 2018-12-21]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/14730981@N08/16064931656/>.

MIGNON, Stephane. flickr.com: Snow [online]. 2009-12-17 [cit. 2018-12-21]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/topsteph53/4192353753/>.


Čas Vánoc, čas snění…

A je to zase tu – Vánoce. Ano, měl by to být čas klidu, pohody a setkávání. Tak se na to podívejme očima učitele 1. stupně… Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. | 6. 12. 2018 od 20:00

Máte nebo budete mít ve škole žáka vyžadujícího zvláštní péči? Potřebujete mít základní přehled o tom, jak s žákem pracovat nebo jak mu přizpůsobit podmínky ve třídě? Vše důležité vám již podruhé předá Mgr. Jiří Merta.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Rozvíjení digitální gramotnosti nejen v češtině | 28. 11. 2018 od 20:00

Informační technologie a český jazyk – lze tyto dva předměty spojit do jednoho fungujícího celku? Odpověď najdeme spolu s lektorkou Ludmilou Kovaříkovou, učitelkou českého jazyka na 2. stupni ZŠ a členkou GEG (Google Education Group) ČR.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Výuka v projektech na 1. stupni ZŠ | 22. 11. 2018 od 20:00

Inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt nabízí dětem smysluplné vzdělávání, pedagogům profesní i osobní rozvoj a vedení škol komplexní podporu na cestě ke kvalitě. Integruje vyučovací předměty do tematických celků a nabízí výuku v projektech podle originální metodiky projektového řízení. Spoluzakladatelka konceptu Andrea Vedralová se s námi podělí o inspiraci a tipy ze zákulisí tohoto počinu.

Celý příspěvek »


Nej… z měsíce října

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc říjen.

Nejvíce zobrazované články

Český občan bez znalosti češtiny v základní škole – část 1, autor: Eva Popelková, spoluautor: Mgr. Alice Kourkzi

Školy hledají způsoby, jak si poradit s výukou žáků s nedostatečnou znalostí češtiny. Kromě žáků-cizinců přibývají i děti s českým státním občanstvím, kteří se vrací ze zahraničí s nulovou nebo velmi omezenou znalostí češtiny – tzv. OMJ (žáci s odlišným mateřským jazykem). Seriál článků dokumentuje na příkladu konkrétního žáka integraci do základní školy. Zaměřuje se na nastavení plánu pedagogické podpory (PLPP), nastavení individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a je doplněn o příklady konkrétních metod, obsahu a organizace výuky.

Červená karkulka, autor: Veronika Lorgerová

Lekce na jeden až dva dny v MŠ či dva vyučovací dny na ZŠ, nebo lze také využít ve volnočasové organizaci – například v družině. Veškeré aktivity i činnosti jsou motivovány pohádkou o Červené karkulce. Naleznete zde tv, vv i dv výchovu. Aktivity lze použít i samostatně nebo na přeskáčku, jelikož na sebe nenavazují.

Rozvíjíme čtenářské dovednosti, autor: Mgr. Jana Čadová

Článek vznikl jako reflexe konference NÚV ke čtenářské dovednosti – jaro 2018.

Bramborový den, autor: Pavlína Hublová

Podzimní polodenní tematické vyučování s tématem brambor – počítání s bramborami a pohybové aktivity v prvním pololetí 1. ročníku ZŠ.

Nejvíce komentované články

Standardy kolem digitálního vzdělávání, autor: Ondřej Neumajer

Přehled existujících doporučení spojených se zaváděním digitálních forem vzdělávání, který všem zájemcům významným způsobem usnadní orientaci a hledání, budou-li některý dokument potřebovat.

Co je In a co Out podle ISTE, autor: Bořivoj Brdička

Jak vzdělávací technologie ovlivňují výuku z pohledu pedagoga. Nová zpráva ISTE (International Society for Technology in Education).

Příběhy několika vězeňkyň. Léta padesátá. Léta šedesátá, autor: Marcela Svejkovská

Žáci se na základě vzpomínek a dokumentárních filmů seznámí s nelehkými životními osudy několika politických vězeňkyň. Diskutují o tom, proč nebyl za jejich týrání nikdo potrestán.

Nejvíce zobrazované DUMy

Kvíz – Česká republika, autor: Zdeněk Hanzelín

Publikace umožňuje žákům určit na slepé mapě kraje v ČR. Pomocí fotografií žáci poznají některé památky krajských měst. Na kvízové otázky mohou odpovídat ze dvou možných variant.

Pexeso – vyjmenovaná slova, autor: Aneta Zemanová

Materiál obsahuje kompletní pexeso na vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V. Vždy k sobě pasují dvě kartičky, jedno vyjmenované slovo a k němu slovo příbuzné. Karty je dobré zalaminovat a zvýšit tak jejich životnost.

Zeměpisný kvíz – Evropa, autor: Zdeněk Hanzelín

Publikace umožňuje žákům určit na slepé mapě státy sousedící s ČR. Přiřazují vlajky ke státům. Určují hlavní města některých evropských států a určují pořadí podle rozlohy. K jednotlivým státům přiřazují jejich měny. Na kvízové otázky odpovídají ze dvou možných variant.

Nejlépe hodnocené DUMy

Negatie in het Nederlands, autor: Mgr Hana Hrochová

Pracovní list k osvojení a procvičení všech forem negací v nizozemštině. Vychází se z textu písně, v níž se negace vyskytují, a následně je uveden přehled a cvičení k různým formám negace.

1. světová válka, 1. republika, autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. Je vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy včetně řešení pro vyučující, domina a skládačky.

Odkud pochází oblečení, autor: Petr Tišl

Pracovní list k malému třídnímu projektu. Zařadit ho lze jak při výuce hospodářství (průmysl, textilní průmysl, cena práce, doprava), tak při výuce regionální geografie Asie. Časově zabere typicky dvě vyučovací hodiny. První je věnována termínům, diskusi, sběru a souhrnu dat a jejich přepočtu na procenta. Následuje domácí příprava spočívající v kreslení grafů (je možné i v hodině – zabere to zhruba dalších 20 minut). Další hodina je věnována diskusi a formulaci výsledků.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Svobodný software ve výuce i mimo ni

V průběhu webináře jsme si představili software s volnou licencí, který je užitečný do výuky, nebo pro osobní využití učitelem. Zabrousili jsme do komunikačních nástrojů, multimédií, seznámili se s robotem, podívali se do vesmíru a ukázali si, jak ztvárnit kreativní nápady. Lektor Mgr. Vlastimil Ott.

Tvorba 3D objektů jednoduše

Setkání prezentovalo možnosti využití tištěných 3D modelů ve výuce. Ukázali jsme si možnosti získávání 3D modelů – jak využitím hotových modelů, tak vlastní tvorbou modelu v jednoduchém online prostředí. Online setkání může sloužit jako inspirace k využití 3D modelů pro učitele různých předmětů. Součástí prezentace byly i odkazy na zajímavé webové stránky s tématikou 3D modelů a jejich tisku. Lektorka Eva Fanfulová.

Moderní aplikace ve Windows

Cíle setkání: seznámit se s možností využití moderních aplikací v operačním systému Windows 10, představit si vestavěné aplikace přímo ve Windows a jejich praktické využití v konkrétních hodinách, naučit se pracovat s Windows Store. Lektor Mgr. Miroslav Kotlas.

Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ

Online setkání bylo zaměřeno na prezentaci konkrétních her a činností napříč dramatickými metodami tak, jak mají být vhodně aplikovány do dramatické lekce v mateřské škole. Byly prezentovány například průpravné hry a cvičení, které je vhodné zařadit na úvod dramatické lekce, nebo také dramatizace, improvizace, smyslové hry či pantomima. Lektor Mgr. Michael Novotný.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Sabrina_Ripke_Fotografie. Pixabay.com: [online]. [cit. 2018-11-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/pumpkin-vegetables-autumn-1768857/>.

Couleur. Pixabay.com:  [online]. [cit. 2018-11-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/fall-foliage-leaves-bright-color-3736055/>.


ONLINE SETKÁNÍ: Třída – od jednotlivce k třídnímu kolektivu | 15. 11. 2018 od 20:00

Jak vytvořit „ten správný“ třídní kolektiv a jaké možnosti máme k jeho stmelení? Je vhodné používat diagnostiku pozic v kolektivu třídy a v jaké formě? Lektorka Marika Kropíková vás provede úskalími práce se skupinou i jednotlivci.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Genderově podmíněné násilí | 8. 11. 2018 od 20:00

Víte, jak mluvit s žáky a studenty o násilí, jaké aktivity v hodinách využít a s kým je možno v případě potřeby spolupracovat? Tým lektorek Kristýna Pešáková, Lucie Čechovská a Eva Bartáková vám vše podstatné sdělí prostřednictvím prvního webináře ze seriálu věnovaného genderové rovnosti.

Celý příspěvek »


ONLINE SETKÁNÍ: Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ | 24. 10. 2018 od 20:00

Standardně inspirativní setkání s Michaelem Novotným nabité praktickými náměty a inspirací pro práci s předškoláky.

Celý příspěvek »


Nej… z měsíce září

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc září.

Nejvíce zobrazované články

Těšíme se do školy, autor: Veronika Lorgerová

Tuto obsáhlou lekci lze rozdělit na více lekcí, aktivity a činnosti vás mohou provázet celým týdnem, tudíž si s dětmi můžete „hrát“ na školu celý týden. Jednotlivé činnosti a aktivity lze opakovat v podstatě každý den, či je rozdělit na více částí, umožníte si tak například výtvarný projekt vypracovávat celý týden. Snažila jsem se děti zaujmout hrou na školu způsobem, aby si školu oblíbily a těšily se, až započne školní docházka. Dbala jsem při realizaci na školní atmosféru – děti se hlásí, když něco chtějí říct apod.

Skřítek Podzimníček, autor: Veronika Lorgerová

V této lekci jsem využila našeho krásného podzimního období, které je plné barev, deště, větru a podzimních tvorečků. Hlavním hrdinou je skřítek Podzimníček, který nás lekcí provází jak dramatickými, tak výtvarnými činnostmi/aktivitami. Bylo by na škodu nevyužít přírodních materiálů, které se nám nabízí právě v tomto období. Lekce je vhodná pro všechny věkové kategorie předškolního a mladšího školního věku. Kromě aktivit s metodikou dramatické výchovy se dají realizovat všechny aktivity s mladšími dětmi.

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu, autor: Ondřej Neumajer, spoluautor: Daniela Růžičková, Bořivoj Brdička

Zpráva o publikování českého překladu evropského dokumentu popisujícího digitální kompetence pedagogů, jehož součástí jsou i standardy, které mohou být použity k sebehodnocení a budou mít vliv na definování profilu uchazečů o učitelské povolání.

Nejlépe hodnocené články

Oborově vzdělávací téma „Teplá a studená fronta“, autor: Jaroslav Vávra

Stav a dynamika atmosféry v oblasti polární fronty nad Evropou, to jsou rychlé změny počasí, které nastávají při přechodu teplé nebo studené fronty v tlakové níži (angl. wave cyclone) (Strahler & Strahler, 1996, s. 138). Studená a teplá fronta se liší svými charakteristikami (rychlost větru, intenzita srážek, rychlost a doba trvání přechodu přes sledovanou oblast, změna teploty). Frontální vlna (tlaková níže na polární frontě) je meteorologický jev, kterému se nedá ve střední Evropě uniknout a je součástí každodenního života lidí v této části Evropy.

Tento článek tvoří tři texty: 1) Oborově vzdělávací obsah; 2) Myšlenková/koncepční mapa tématu a rešerše učebnic a 3) Analýza kazuistiky a hospitační videostudie v pedagogickém kontextu. Použitá literatura je na konci třetího textu.

Dobrodružství prcka Loriho 1, autor: Veronika Lorgerová

Lekci jsem postavila na příběhu, který jsem sama vymyslela. Příběh jsem napsala také jako motivaci. Protože aktivity a činnosti pod ním jsou motivovány právě tímto příběhem. Jsou zde dramatické, tělovýchovné i výtvarné činnosti. Připojila jsem také přílohu.

Tradiční lidový instrumentář v hudební výchově – 2. část, autor: Petr Drkula

Příspěvek navrhuje možnosti zapojení hudebních nástrojů tradiční lidové hudby, které vycházejí z kořenů národní folklórní tradice a které jsou k tomuto účelu příhodné i svým technickým uzpůsobením, do hudební výchovy.

Nejvíce zobrazované DUMy

Kartičky český jazyk, autor: Aneta Zemanová

Materiál obsahuje 80 kartiček na český jazyk. Kartičky obsahují učivo 3. ročníku ZŠ. Děti mohou karty sbírat, soutěžit se správnými odpověďmi, sbírat body za správné odpovědi a soutěžit v družstvech. V neposlední řadě mohou karty sloužit na společné i samostatné opakování, případně jako zadání opakovacího testu a cvičení.

Puzzle – celá čísla, autor: Rostislav Solovský

Jednoduchá úloha na procvičení sčítání a odčítání celých čísel. Vytvořeno v programu Formulator Tarsia.

Logická hradla OR – XNOR (interaktivní webová stránka), autor: Ing. Jitka Vlčková

Logická hradla OR – XNOR, interaktivní webová stránka. Logická hradla (logické členy) OR, NOR, AND, NAND, XOR, XNOR reagující na vstupy. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML, nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Nejlépe hodnocené DUMy

Budoucí těžba lithia v ČR, autor: Petr Tišl

Pracovní list je využitelný především ve výuce geografie nebo geologie. Žáky je možné rozdělit do skupin. Mohou pracovat postupně na všech úkolech nebo je možné úkoly do skupin rozdělit a poté každá skupina informuje ostatní o výsledcích své práce. Učitel práci především koriguje a pomáhá skupinám a je moderátorem diskusí. Formuluje závěry s diskusí do krátkých zápisů.

Dny v týdnu, měsíce, autor: Mgr. Bc. Martina Čermáková

Doplňkový učební materiál na procvičení slovní zásoby týkající se dnů v týdnu a měsíců v portugalštině.

2. světová válka, autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. Je vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy včetně řešení pro vyučující, domina a skládačky.

Nejnavštěvovanější diskuze

Hra na naučení jmen

Počty dětí a učitelek

Třídnické hodiny

Školní inspekce – jaké máte zkušenosti?

Začínající učitelka v MŠ

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Líný učitel ve výuce

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole s poloviční námahou? Webinář prezentoval pedagogům, jak kvalitně vzdělávat, a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie – s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu – může stát hvězdou sborovny, a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Lektor: Robert Čapek.

Ozoboti napříč předměty

Setkání prezentuje možnosti využití malých robůtků Ozobot ve výuce od úplného začátku až po složitější aktivity. Zároveň může sloužit jako inspirace pro učitele různých předmětů. Na online setkání jsme si ukázali jak práci s Ozobotem bez počítače, tak s počítačem nebo tabletem. Součástí prezentace jsou i odkazy na zajímavé webové stránky či online aplikace. Lektor: Eva Fanfulová

Khan Academy v češtině: využití nástrojů nového webu

Cílem webináře bylo seznámit pedagogy s novou platformou Khan Academy Czech https://cs.khanacademy.org, která byla spuštěna v letošním červnu, vysvětlit rozdíl mezi dvěma stávajícími platformami Khanova škola a Khan Academy Czech, představit možné nástroje této platformy, které učitelé mohou využít ve výuce, seznámit pedagogy s technikou natáčení výukových videí. Setkání je určeno učitelům prvního i druhého stupně základních škol, učitelům středních škol, vedení škol, rodičům, kteří se chtějí seznámit s Khan Academy. Lektor: Petra Jirůtková

Vzdělávání žáků s SVP I.

Pedagogičtí pracovníci získají přehled možností a povinností při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současné době. Vše za pomoci příkladů z praxe. Seznámí se s tím, co znamená pojem: „žák uvedený v §16 / odst. 9 školského zákona“. Setkání je určeno učitelům, asistentům pedagoga základních a středních škol, ředitelům základních a středních škol. Lektor: Jiří Merta

Zdroj ilustrativních obrázků:

stux. Pixabay.com: [online]. [cit. 2018-10-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/back-to-school-school-enrollment-2628012/>.

valiunic. Pixabay.com: [online]. [cit. 2018-10-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/fall-autumn-red-season-woods-nature-leav-1072821/>.